نمایشگاه شیرینی و شکلات ۱۳۹۵

از راست به چپ مدیران شرکتهای آوما آقای رنه آمهرد، تام آمبلاژ آقای کمال آکینجی، آروین تجارت صندوقچیان آقایان احمد و محمود صندوقچیان, پتزهولد آقای جان فیلیپ، فورما ماکینا آقای مظفر آکباش، ایمپلاست آقای مراد ساول ، آرجان آقای کدیرجان